Villkor

Allmänna villkor from 2020-02-20:
Gällande Hushållsnära tjänster, Övriga konsumenttjänster och Elinstallationer för
Privatpersoner, Företag och Föreningar.
I den mån inget annat anges i ett avtal mellan dig som Kund och Lay On Service AB gäller följande:

Innehåll:

 1. Benämningar
 2. Samarbete
 3. Tjänster
 4. Priser och Betalning
 5. Ombokning/avbokning vid Abonnemang
 6. Utebliven eller felaktig Tjänst
 7. Ångerrätt
 8. Arbetsmiljö
 9. Hållbarhet
 10. Behörighet
 11. Ersättning obekväm arbetstid
 12. Ansvar och Försäkringar
 13. Befrielsegrund
 14. Uppsägning av Avtal
 15. Skydd av personuppgifter, GDPR
 16. Reklamation
 17. Tvist
 18. Villkorsändring

§1. Benämningar
Lay On Service AB anges som LO. Kund anges som K.

§2. Samarbete
LO ser på en god kommunikationsförmåga med K om något uppstår. Tillkommer förändringar i Bostad, Lokal eller där LO ska utföra ett uppdrag meddelar K detta till LO för att ändra eventuella Checklistor. Har förändringar tillkommit utan att LO blivit meddelade har K ingen rätt att reklamera eventuell missnöjdhet av tjänst som omger området för förändringen. LO har rätt till extra ersättning från K om förändringar tillkommit utan LO's medvetande. K behöver tillhandahålla en god arbetsmiljö för anställda inom LO enligt avtal.

§3. Tjänster
LO erbjuder professionella tjänster. För Privatpersoner utför LO hushållsnära tjänster, övriga konsumenttjänster och elinstallationer bl.a. städ, fönsterputs, trädgårdsarbete, tvätt, strykning, leveranser, service, snöskottning, underhåll, el-reparationer, nyinstallationer och andra tjänster som avtalats. För Företag utför LO städ, fönsterputs, fastighetsservice, underhåll, snöskottning, el-reparationer, nyinstallationer och andra tjänster som avtalats. Tjänsterna utförs vid avtalade tidpunkter med K.

§4. Priser och Betalning
4.1 K kan köpa tjänster i form av Abonnemang eller Enstaka tillfällen av LO.
4.2 K betalar för tidpunkten de Gällande priserna som LO har, detta framgår i giltig offert och avtal. 
4.3 Priset regleras årligen och LO meddelar K skriftligen senast 30 dagar innan det nya priset träder i kraft.
4.4 Vid Abonnemang faktureras K månaden efter de utförda Tjänsterna är gjorda med 30 dagars netto.
4.5 Vid Enstaka utförda tjänster faktureras K omgående med 20 dagars netto.
4.6 Om K inte har betalat Fakturan innan sista Förfallodatumet har LO rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen och andra avgifter såsom Påminnelseavgift.
4.7 LO erbjuder K som Privatperson RUT och/eller ROT-avdrag. Blir inte K Godkänd när LO gör ansökan till Skatteverket om RUT/ROT blir K betalningsskyldig om hela kostnaden inkl moms till LO.
4.8 LO erbjuder K fakturering via e-post och post. Vid post tillkommer faktureringsavgift om 20 kr inkl moms.

§5. Ombokning/Avbokning av Abonnemang och Enstaka tillfällen
5.1 Om K meddelar LO Avbokning eller Ombokning senast 5 arbetsdagar eller längre innan aktuellt datum för tjänst-tillfället debiteras inte K.
5.2 Om K meddelar LO om Avbokning senare än 4 dagar innan aktuellt datum för tjänst-tillfället, debiteras K med 25% av kostnaden innan RUT.
5.3 Om K meddelar LO om Ombokning senare än 4 dagar innan aktuellt datum för tjänst-tillfället, debiteras K med 15% av kostnaden innan ev RUT/ROT.
5.4 Om K får Sjukdom hemma och önskar Avbokning/Ombokning. Meddelar K detta omedelbart till LO - senast kl 17.00 dagen innan aktuellt datum för tjänst-tillfället. Då debiteras inte K.
5.5 Om K får Sjukdom hemma och önskar Avbokning/Ombokning. Meddelar K detta till LO efter kl 17.00 dagen innan aktuell datum för tjänst-tillfället debiteras K med 15% av kostnaden innan ev RUT/ROT.
5.6 Om K Avbokar/Ombokar tjänst-tillfället på plats när LO har ankommit, debiteras K med hela summan. Detta gäller även om K på plats inte får tillgång till bostad, lokal eller platsen där uppdraget ska utföras.

§6. Utebliven eller felaktig tjänst
6.1 Om K har avtalad tid för tjänst och LO inte kan utföra tjänsten på avtalad tid, och båda parterna inte kommer överens om en ny tid, debiteras inte K. Detta gäller inte om K avbokar/ombokar på plats enligt §5.6
6.2 Om K anser att LO utfört felaktig eller bristfällig tjänst ska K meddela LO detta omgående enligt Reklamation §16.
6.3 Om något gått sönder hos K vid aktuellt tjänst-tillfälle anmäler K detta omgående till LO för kompensation enligt Reklamation §16.

§7. Ångerrätt
7.1 Enligt lag (2005:59) kan K inom 14 arbetsdagar från det att avtalet upprättades, ångra sig helt utan skäl och bindningstid.
7.2 Vid Ångerrätt ska K meddela LO skriftligen via mail info@layon.se inom ångerfristen.
7.3 Om K begär att tjänst-tillfället ska utföras under ångerfristen, betalar K kostnaden som uppstår för detta.

§8. Arbetsmiljö
K står för ansvarig om arbetsmiljö för anställda och konsulter hos LO. Förändras något ska K informera LO om eventuella förändringar och LO har rätt att komma med nya förslag.

§9. Hållbarhet
Miljöpåverkan och hållbarhet är viktigt för LO. Läs därför gärna LO's Miljöpolicy.

§10. Behörighet
10.1 Behörighet såsom nycklar, larmkoder, brickor och behörighetskort förvaras på ett tryggt och säkert sätt hos LO.
10.2 K tillhandahåller aktuella nycklar, larmkoder, brickor och behörighetskort som LO behöver för att utföra tjänsten.
10.3 Vid förändring av lås, larmkoder, brickor och behörighetskort meddelar K detta till LO omgående. Har LO inte blivit informerade och LO's anställda inte kan utföra tjänsten debiteras K med 100% av kostnaden innan ev RUT/ROT.

§11. Ersättning obekväm arbetstid
11.1 Vid tjänst som utförs på obekväm arbetstid tillkommer en extra kostnad, vilket framgår i avtalet.
11.2 Vid tjänst som infaller en röd dag och K önskar att LO utför tjänsten på aktuell dag, tillkommer en extra kostnad. Detta framgår i avtalet.
11.3 Extra kostnad för tjänst utförd på Obekväm arbetstid står för OB-lön till LO's anställda samt möjlighet till kontakt med LO under tider LO normalt fall har stängt.

§12. Ansvar och Försäkringar
12.1 LO åtar sig att inneha en Ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av LO's anställda.
12.2 LO's ansvar är begränsat till skador som skett hos K under aktuellt tjänst-tillfälle av LO's anställda.
12.3 Indirekta skador såsom vinstbortfall, driftsavbrott eller annan skada ersätter inte LO.

§13. Befrielsegrund
LO har ingen ersättningsskyldighet för något som LO inte kan rå för såsom infall av naturkatastrof, strömavbrott, blixtnedslag, eldsvåda, mobilisering eller militärinkallelse. Även vid större omfattning såsom upplopp, myndighetsbestämmelser, fel eller försening från underleverantör på grund av ovannämnda punkter i §13. För LO omfattar detta en befrielsegrund i form av framflyttning av aktuell tidpunkt samt befrielse av skadestånd och andra punkter.

§14. Uppsägning av avtal
14.1 Uppsägning och avtalstid gäller from K har godkänt dem och löper vidare tills K har sagt upp avtalet enligt bestämmelser nedan.
14.2 Löpande avtal gäller tillsvidare och aktuell Uppsägningstid gäller enligt Avtal. 
14.3 Abonnemang gäller tillsvidare med Uppsägningstid från både LO och K. 
14.4 LO har rätt att omgående avsluta ett Avtal med K om någon av följande punkter uppkommer: 
• K betalar inte sin faktura trots påminnelser. • Arbetsmiljön för LO's anställda är ohälsosam

§15 Skydd av personuppgifter, GDPR
15.1 I LO's verksamhet hanterar vi personuppgifter om K som tar del av LO's tjänster. När K ingår ett avtal med LO är K väl medveten om LO's handlingar kring personuppgifter genom LO's Intigritetspolicy.
15.2 Under aktuellt tjänst-tillfälle kan LO's anställda komma i kontakt med övriga personuppgifter om K. LO innehar ett Sekretess-avtal med alla sina anställda samt konsulter. K är medveten om Sekretess-avtalet mellan K och LO som LO lämnar över undertecknat till K vid påbörjan av uppdrag.

§16 Reklamation
16.1 K har rätt att Reklamera felaktig tjänst eller vara, skadegörelse under aktuellt tjänst-tillfälle som orsakats av LO's anställda och/eller konsulter.
16.2 Giltig Reklamation. K är väl medveten om att Reklamationen ska komma in till LO senast 24 timmar efter aktuellt tjänst-tillfälle för att vara giltig. Reklamationen måste anmälas genom LO's hemsida, i formuläret under Reklamation. 
16.3 Pensionärer som har svårt att använda dator eller mobilsurf har undantag för att Reklamera och kan giltigt Reklamera via telefon 070-776 91 59
16.4 Vid Reklamation om felaktig eller missnöjdhet med tjänst har LO rätt att åtgärda felet. K har inte rätt att begära ersättning av LO för felaktig eller missnöjdhet med tjänst. K har inte rätt att säga upp Avtalet utan Uppsägningstid pga felaktig eller missnöjdhet med tjänst från LO.

§17 Tvist
17.1 Om Tvist uppstår för att parterna inte kan enas. Ska Svensk Rätt tillämpas på LO's Villkor.
17.2 Tvist mellan K och LO kan avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se
17.3 Tvist kan även komma att avgöras av Tingsrätt. K har rätt att väcka talan vid rätteni den ort där K har sin hemvist.

§18 Villkorsändring
LO har rätt att årligen reglera priserna enligt §4.3. LO har även rätt att ändra Villkoren i detta dokument. Vid Villkorsändring skickas ett nytt dokument med Villkoren ut till K senast 30 dagar innan Villkoren börjar gälla.